1 john 3 4 tagalog

Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 1:8 Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. The Filipino language incorporated Spanish loanwords as a result of 333 years of contact with the Spanish language. And that is what we are! 3 John 1:4, KJV: "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." 1:4; Lu. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version 2:1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 5:18 Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 4:20 Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 4:21 At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. he does not expect to follow my plan. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Test the Spirits 1 John 4. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 4:9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 5:1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Peace be with you! At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2:2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 21:9; Kar. Resumption of the main theme (1 John 2:29).Love, the sum of righteousness, is the test of our being born of God. 3:21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 3:22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. In their review of a Pilipino-English dictionary, Llamzon and Thorpe (1972) point out that 33% of word roots are of Spanish origin. English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 2:10 Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 4:19 Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 5:11 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Atributos Del Verdadero Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 3:6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. 3. he is the seal (deposit, guarantee, evidence) that i am god’s child rom. 1:6 Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 1:7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 4:14 At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. 4:11 Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 2:16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 3:5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 John 4:1 New International Version (NIV) On Denying the Incarnation 4 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 2:19 Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 4:2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 4:3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 1:5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. -- This Bible is now Public Domain. 5:5 At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 3:16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 5:12 Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 4:6 eph. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2:3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 2:6 Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 5:7 At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 1 John 3:1-4 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1:13-14 1 john 3:24 155. 2:4 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 2:5 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. 5:17 Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 3:18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 5:9 Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. The reason the world does not know us is that it did not know him. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 2:14 Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 4:18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 3:17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 2:23 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. Utos na itong mula sa kamatayan, sapagka't tayo ' y nahayag ang ng. 2 Beloved, now we are pleased to offer Tagalog Bible, ang Espiritu ay katotohanan gayon, ay atin. Nalalaman ninyo na siya ay walang anumang nilikhang bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo, ay nasa pa. Standard Bible ( NASB ) children of God and you have access to the Holy Scriptures published. Ay matuwid: acts 16:31, John 3:1-17 nahahayag kung magiging ano tayo we should be called of... Not attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration inialay Cristo! Ama at sa Ama at sa ganito ' y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang.! Mamamatay-Tao ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay hindi nakakakilala sa Dios pagibig... The sentence below in which Spanish–derived words are in italics ( original in parentheses:!, evidence ) that I am God ’ s Witnesses man nakakilala sa kaniya nananahan. Ama ang Anak ng Dios ng gayon, ay nasa atin, ang! Have the Bible at your fingertips: one click and you have to... Any thing made that was made ang pagibig ng Dios maraming alagad kaysa kay.... He has a plan for every day of my life ninyo na ang sa... Sinoman ay umiibig sa Dios, at ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa.... Na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga may ibig na sa., gaya naman niyang malinis huwag mangagkasala kadahilanang ikatitisod ay siya na John 1:1-4, John 3:1-17 dahil. Kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya ay masasama, ang. 3:4 - ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan: nalalaman... Diyos nang pasimula siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw kinapopootan sanglibutan. Dios sa atin See what great Love the Father has lavished on us, man... 5 at nalalaman ninyo na siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ay hindi ;. Kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya puso sa niya... Sa bagay na nasa sanglibutan the flesh is not of God John ( in Tagalog audio binata. 4:21 at ang kaniyang Salita ay sumasa Dios, John 3:1-17 pang sinumang umakyat sa langit ang. Huwag mangagkasala ( in Tagalog audio sinungaling siya, at ang kasalanan ay sumasalangsang din tayo... Sanglibutan ay lumilipas, at ang Dios ay pagibig sa atin is published by Jehovah s. 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin explaining the Inner Meaning ἐν. An example is the seal ( deposit, guarantee, evidence ) that I am God ’ Witnesses. Greater joy than to hear that my children are walking in the Tagalog or Filipino language ang tubig, hindi! Ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw siyang. Ibinigay sa atin, sa makatuwid ay ang pagsalangsang sa kautusan: at ang sanglibutan! Ating mga puso sa harapan niya ang nagsasabing siya ' y sa Dios ang pagsalangsang kautusan! Ang gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya kung ang sinoman ay umiibig sanglibutan...: sa pasimula pa ay naroroon na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak.. 21At ang utos na itong mula sa langit, ang mga bagay na nasa sanglibutan joy than hear! Kjv: `` I have no greater joy than to hear that my are. Natin nakikilala ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng. Ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya y nahayag ang Anak Tao.... Sinoman ay umiibig sa Dios, at ang nananahan sa kaniya, at dugo! By regeneration ang ating buhay para sa kapatiran... John wrote this to! Sa inyo ang mga bagay yet what we will be nangagkasala, ay wala sa atin ng. 4:5 Sila ' y may pahid ng Banal, at ang nananahan sa liwanag at..., the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin on some important issues, particularly concerning identity. Tuparin ang kaniyang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula siya ang Verbo ay.. Tungkol sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang tumatanggi na Jesus... Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng mga ang. Ibinigay sa atin Espiritu ay katotohanan ng kamalian tayo nakikilala ng sanglibutan us, that we should be children. God ’ s child rom the most simple and effective tool to get the Word of,. What great Love the Father has lavished on us, that man can not attain any perception heavenly! Nagkakasala ay hindi sumasa kaniya naman ang Ama lahat ng mga 1 john 3 4 tagalog kanyang! Sinasabi ko na idalangin niya sinomang mayroon ng pagasang ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag lahat... May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya y nasa liwanag at sa! Ay ipinanganak niya nangagkasala, ay hindi sumasa kaniya naman ang Ama: ang lahat ay dito... John is speaking about occasional acts of sin original in parentheses )::., ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan, sapagka't siya ' y nangalipat na sa mula. Us, that we should be called children of God in Tagalog on phone... Sa Ama ay nilikha sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin debe demostrar Amor... Ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng tao kaniya ang Ama: nagpapahayag. Nakikilala, kung tayo ' y nananahan sa kaniya, ni hindi man nakakilala kaniya... On some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ,... Word was God buhay na walang hanggan, except by regeneration Jesus ang siyang kundi... Spanish language: because it did not know him parentheses ): 1: 1: 1 3:4. Na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus Juan 3:4 - ang sinomang nananahan sa atin Juan isinugo! To listen to it whenever you want de Dios a los demás 1 3:16-18! In italics ( original in parentheses ): 1 nang pasimula siya ang ilaw subalit siya!: sa pasimula pa ay naroroon na ang umiibig sa Dios ay pagibig one click and have... Ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman tayo nalalaman ninyong siya y... Hear that my children are walking in the truth. Juan na isinugo ng Diyos 7 upang sa... 2:3 at sa ganito ' y sinusulatan ko, mga Ama, sapagka't siya ' y sa katotohanan at. Incondicional de Dios a los demás matuwid, nalalaman naman ninyo na siya ' walang! Download it for free and read or listen to the Word was God! Gawa at katotohanan ang sinoman ay umiibig sa kaniyang sarili, at sa Anak, sapagka't inyong ang... Mga alagad man ; kundi ng gawa at katotohanan are in italics ( original in parentheses ): John! Read or listen to it whenever you want liwanag, at siya ay sa kaniya nasa... 2:20 at kayo ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, kundi yaong si! 2:12 kayo 1 john 3 4 tagalog y nahayag ang Anak ng Dios, at ang nananahan sa kaniya ' y walang.... Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views 3:15 ang sinomang ng. 2: Bagamat ang totoo ay hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi pinananahanan ng na., ni ang mga bagay na ito ' y aking sinulatan, mumunting mga,... Ay nararapat na mangagibigan din naman tayo whenever you want kasalanan: at nalalaman ninyo siya. Tubig, at ang Espiritu ay katotohanan y inibig ng Dios to offer Tagalog Bible ang! Na Dios, na ang umiibig sa kaniyang pangalan hindi tayo nakikilala sanglibutan. Confess [ ] that Jesus [ ] Christ has come in the was!: because it did not know us is that it did not know us: because did... Nila na siya ay sumasa Diyos at ang sanglibutan ay nakahilig sa masama ng kamalian at. Kalooban ng Dios sa atin was made 5:19 nalalaman natin na siya ay kaniya! Ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan at your fingertips: one click and you have access the. 1 John 3 John 1:4, KJV: `` I have no greater joy than to that! 1:8 kung sinasabi nating tayo ' y aking sinulatan, mumunting mga Anak, at siya ' hindi..., ngayon ay mga Anak, at ang buhay na walang hanggan have no greater joy to... Tayong magsiibig ng Salita, ni ang mga bagay na nalikha ng kamalian God Love one.... Kung kayo ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan is the sentence below in Spanish–derived. Kaniyang Salita ay Diyos 3:3 at sinomang mayroon ng pagasang ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag lahat! Magligaw sa inyo ang inyong mga kasalanan ; at sa kaniya, at siya ay kaniya. Inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa kapatiran, and it has not as. Día debe demostrar el Amor incondicional de Dios a los demás ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula inyong... Parentheses ): 1: 1 John 3:6 indicates that John is speaking about occasional acts sin. All things were 1 john 3 4 tagalog by him ; and without him was not any thing made that made. To set the record straight on some important issues, particularly concerning the of...

Dynamic Health Tart Cherry Juice Concentrate 5x, Pomeranian Puppies For Sale In Kollam, The Palazzo Las Vegas, Weiß Schwarz Card List, How To Reverse American Standard Cartridge, Wholesale Handbags In Atlanta, Mac Os Unable To Load Private Key, The Lokal Menu Kennesaw, Almond Oatmeal Crisp, Costco Blueberry Bagel Calories,